Females On Wheels

Clubstatuten

STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING WTC FEELS. 30/09/2016

Titel I : Omschrijving van de vereniging
Titel II : Leden
Titel III : Algemene Vergadering
Titel IV : Het bestuur

In oktober 2009 werd, uit de schoot van triatlonclub “Iron Girls Ternat”, door enkele leden en met de steun van de coach, een dameswielerclub “Feels” opgericht met als doel elke zondag in groepsverband te gaan fietsen.

In november 2011 werd de club een erkende wielertoeristenclub geregistreerd bij de Vlaamse Wieler Bond (VWB) onder het nummer 630.

Naar aanleiding van de algemene vergadering op 20 januari 2013 werden, om de overleving van WTC Feels te verzekeren, deze statuten opgesteld.

TITEL I: OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

 1. De naam van de club luidt WTC Feels.
 2. De club werd opgericht in oktober 2009.
 3. Zij beschikt, behoudens deze statuten, over de volgende basisdocumenten:
  – Bijlage 1: “Huisreglement WTC Feels”
  – Bijlage 2: Functieomschrijving bestuursleden en verantwoordelijke taken.
  – Website: www.feels.be
  – E-mailadres: femalesonwheels@gmail.com info@feels.be
 4. Bankrekening van de club: BE12 0016 4930 0292, met verplicht 2 gevolmachtigde bestuursleden.
 5. Adres van de club: Kerkpleinweg 21, 1742 Ternat
 6. Doel van de vereniging
  Het nemen van initiatieven om het sportief fietsen bij vrouwen te promoten.
  Het regelmatig organiseren van activiteiten waaraan mag deelgenomen worden met: racefiets- MTB- en e-bike met ondersteuning tot max. 25 km/u.
 7. Duur van de vereniging
  WTC Feels wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ten allen tijde ontbonden worden met akkoord van 80 % van de bestuursleden.
 8. De club is aangesloten bij de VWB onder het nr. 630
 9. De club maakt deel uit van de sportraad van Ternat.
 10. Alle communicatie gaat via info@feels.be.
 11. Vermogen van de vereniging
  De leden en bestuursleden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengst halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbreng.
  In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, toegekend aan een goed doel, met name ‘Het Rode Kruis’.
 12. Sponsor
  De hoofdsponsor van de vereniging moet in november aangeven of hij de samenwerking met de club wil aanhouden of stopzetten.
 13. De website, de ledenlijst, de bekendheid en de uitrusting van WTC Feels mag zonder toestemming van het bestuur niet worden gebruikt.

TITEL II : LEDEN

 1. De vereniging staat open voor alle vrouwen ouder dan 18 jaar
 2. De nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe moet een verzoek door het kandidaat lid aan info@feels.be worden gericht. De beslissing van het bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid. Een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.

Door het betalen van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten en het huisreglement van de vereniging.

 1. Het lidgeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld en bedraagt voor het komende kalenderjaar 40€, te betalen vóór 31 januari op rekening nr BE12 0016 4930 0292. Voor nieuwe leden, niet bekend aan de club, die aansluiten na 31 juli bedraagt het lidgeld 20€.

Door het betalen van de bijdrage bevestigt men tevens zijn lidmaatschap.

In het lidgeld is geen sportverzekering begrepen.
4. Een lid dat haar lidgeld niet betaalt vóór 31 januari, wordt verondersteld geen lid meer te willen zijn.

 1. Men mag als niet-lid, niet bekend aan de club, maximaal driemaal binnen een tijdsspanne van vier weken, kosteloos meerijden ter kennismaking.
 2. Elk lid moet een verzekering hebben. Bij voorkeuring een aansluiting bij de VWB clubnr. 630 en/of een gezinsverzekering B.A.
 3. Tijdens de ritten is het verplicht om minimum één zichtbaar bovenstuk van de uitrusting te dragen
 4. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het moet dit per e-mail meedelen aan info@feels.be.
 5. Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor het bestuur door zich uiterlijk één week voor de algemene vergadering schriftelijk te melden bij info@feels.be.

TITEL III : ALGEMENE VERGADERING (AV)

 1. De AV is samengesteld uit de leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of indien afwezig, door de bestuurder met de meeste anciënniteit.
 2. De AV wordt minstens 1x per jaar in het laatste trimester gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen:
– op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden
– op verzoek van 2/3 van de leden.

 1. Elk lid moet bij e-mail opgeroepen worden tenminste 14 dagen voor de AV. In deze e-mail worden plaats, dag, uur en agenda vermeld.
 2. Elk lid beschikt over één stem.
 3. Elk lid kan, per e-mail aan info@feels.be, een volmacht geven aan een ander lid. De volmacht krijger kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.
 4. De AV is bevoegd voor:
  – Jaarlijkse verkiezing van bestuurders.
  – Goedkeuring van de rekeningen.
  – Goedkeuren en wijzigen van statuten.
  – Uitsluiten van leden.
  – Bepalen van het jaarlijks lidgeld.
  – Wijziging van het doel van de vereniging.
 5. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of haar vervanger.
 6. Van elke AV worden notulen opgemaakt die goedgekeurd worden door de voorzitter en de secretaris of door 2 andere bestuurders.
 7. Het goedgekeurde verslag van de AV wordt naar alle leden verzonden via e-mail.

TITEL IV: HET BESTUUR

 1. De vereniging wordt bestuurd door tenminste 3 en maximum 7 personen.
 2. De bestuurders worden op de jaarlijkse Algemene Vergadering verkozen voor de periode van 1 jaar. Indien er meer dan 7 leden zich kandidaat stellen wordt er een geheime stemming gehouden.
 3. De voorzitter, secretaris, penningmeester en alle andere functies die nodig zijn voor een vlotte werking van de club, worden door het bestuur verkozen voor de periode van 1 jaar.
 4. Het wachtwoord van femalesonwheels@gmail.com wordt bij elke bestuurswissel gewijzigd en mag onder geen enkel beding door de bestuursleden worden meegedeeld aan derden.
 5. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn verplicht zich aan te sluiten bij de VWB.
 6. Het bestuur vergadert 1x per maand op datum, plaats en uur vastgelegd op de vorige vergadering. De vergadering gaat door bij aanwezigheid van de meerderheid van de bestuursleden. Een extra vergadering kan bijeengeroepen worden op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden.
 7. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig is, door de bestuurder met de meeste anciënniteit.
 8. Het bestuur kan bij gewone meerderheid beslissen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter of haar vervanger.µ
 9. Van elke vergadering van het bestuur worden notulen opgemaakt die eventueel aangepast en goedgekeurd worden door de voorzitter of door 2 andere bestuurders.
 10. Het goedgekeurde verslag wordt naar alle leden verzonden via e-mail.

Eventuele zaken die door bovengenoemde punten niet voorzien zijn, zullen
door het bestuur bij meerderheid van stemmen geregeld wor